OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
19 czerwca 2020, 15:00

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach uprzejmie zaprasza akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Odbędzie się one w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.   i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 r.
 9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.,
  • przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019 r.,
  • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2019 r.,
  • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 r.,
  • wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  • zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem umieszczonym poniżej w treści niniejszego Zaproszenia,
  • upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Do pobrania:

 – Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigier Suwałki S. A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2020 r.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media