OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Stadion Miejski przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach. Położony w bliskim sąsiedztwie Zalewu Arkadia. W sezonie 2010-2011 obiekt został zmodernizowany. Jest teraz wyposażony w podgrzewaną, naturalną murawę, nowoczesną tablicę informacyjną z telebimem oraz sztuczne oświetlenie o mocy 1200 luksów. Na stadionie jest także nowa, kryta trybuna na ponad 900 miejsc, a pod nią kompleksowe zaplecze z szatniami. W sumie na obiekcie jest ok. 3 tys. miejsc siedzących.
 
Stadion Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 
Adres obiektu: ul. Zarzecze 26.
Administrator obiektu: OSiR Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-87) 566-32-82.
Pojemność: 2910 miejsc.
Trybuna gości: 160 miejsc
Trybuna kryta: 910 miejsc.
Oświetlenie: 1200 luksów.

 

R E G U L A M I N
I M P R E Z Y M A S O W E J
– meczu piłki nożnej

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504, z późn. zm.) postanawia się co następuje:

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§ 1

 1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej”, zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tj.:
  1. przez Suwalski Klub Sportowy „Wigry”, ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki
  2. na terenie stadionu/hali Stadion Miejski, usytuowanego przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach
  3. w związku z rozgrywkami piłki nożnej o mistrzostwo: I ligi sezonu 2016/2017 zwanej dalej imprezą.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
  1. wstęp osoby na imprezę;
  2. obowiązki uczestnika imprezy;
  3. zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
  4. prawa uczestnika imprezy;
  5. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
 5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II
Wstęp na imprezę

§ 2

 1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
 2. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają imiennie opisane, zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dokumenty wystawione przez organizatora imprezy, tj.:
  1. bilet jednokrotnego wstępu na imprezę,
  2. karnet uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezę,
  3. zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej.
 3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy, który w uzasadnionych okolicznościach – zwraca pieniądze w odpowiedniej kwocie.

§ 3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która ukończyła 13 lat, posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia, o którym mowa w §2 ust. 2 regulaminu oraz:

 1. jest trzeźwa;
 2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
 3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;
 4. posiada dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy;
 5. znajduje się na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy wyłącznie kibiców drużyny przyjezdnej.

Na teren imprezy może również wejść a następnie na niej przebywać także osoba mająca poniżej 13 roku życia, jednak wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy

§ 4

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości;
  2. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy;
  3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
  4. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową.

Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§ 5

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
   • broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
   • materiałów wybuchowych,
   • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
   • różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli itp.,
   • wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
   • urządzeń laserowych,
   • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
  2. przedmiotów, które można wykorzystać do:
   • zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji skutkujących uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji,
   • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym;
  3. środków i napojów:
   • alkoholowych,
   • odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
 2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
  1. używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
  2. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, w tym określonych w załączniku do niniejszego regulaminu;
  3. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
  4. rzucania przedmiotami;
  5. spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
  6. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;
  7. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  8. wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  10. zaśmiecania terenu imprezy masowej;
  11. niszczenia infrastruktury imprezy masowej;
  12. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.
 3. Zabrania się bez zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
  1. nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy lub dokumentu tożsamości;
  2. nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. w zakresie:
   • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
   • legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
   • przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
  3. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
  4. są pod widocznym działaniem:
   • alkoholu,
   • środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
  5. nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
  6. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy;
  7. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
  8. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, w tym określone w załączniku do regulaminu;
  9. są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
   • zakazu wstępu na imprezę masową,
   • zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  10. są objęte zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym;
  11. znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej.
 5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska i imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 6

 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o:
   • umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
   • udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
  2. składania skarg,
  3. żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 7

 1. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części stadionu/hali przeznaczonego dla grupy kibiców, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część stadionu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy.
 2. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z meczu i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą organizatora imprezy.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów imprez, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.
 5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do określenia kolejności w jakiej będą wychodzili uczestnicy imprezy z poszczególnych sektorów po zakończeniu imprezy masowej.

§ 8

 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
 2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w art. 14 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 9

 1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.

§ 10

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do:

 1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 2. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PREZES

SUWALSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „WIGRY”

 

Załącznik do Regulaminu imprezy masowej

zawierający wybrane znaki i emblematy, których propagowanie i rozpowszechnianie na imprezie jest zabronione dostępny w Klubie

SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media